Idén is átadták a 2017-es évi Prinz Gyula Díjakat

2018. február 22. csütörtök 17:30

Idén is átadták a 2017-es évi Prinz Gyula Díjakat

A Prinz Gyula díjat a PTE TTK Földrajzi Intézete 1998 óta ítéli oda minden évben, és eddig a hazai földtudományok 39 kiemelkedő képviselője, illetve reményteljes tehetsége kapta. A Földrajzi Intézet Tanácsa 2018. januári ülésén döntött a 2017. évi díjazottak személyéről. A díjakat Dr. Páva Zsolt Pécs MJV polgármestere adta át csütörtökön délután ünnepélyes keretek között. 


Prinz Gyula [1882-1973] a földrajztudományok professzora, akadémikus, dékán, rektor emlékére

A Prinz Gyula Díj célja a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedő oktatói, nevelői és tudományos kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységének elismerése. A díjat a PTE TTK Földrajzi Intézet oktatóinak jelölése alapján az Intézeti Tanács ítéli oda, professzori illetve ifjúsági kategóriában. A professzori díjjal olyan kutatókat tüntetünk ki, akik tudományterüle-tükön kiemelkedő eredményeket értek el, oktatói, nevelő munkásságukkal is hozzájárultak a hazai geográfia és földtudományok épüléséhez, és tevékenységükkel kapcsolódnak a PTE TTK Földrajzi Intézetéhez. Az ifjúsági kategória díjazottjai olyan hallgatók, akik tehetségüknél fogva reményeink szerint a jövőben meghatározzák majd a hazai és pécsi földrajztudomány fejlődését, és tudomány-területükön már eddig is eredményekkel bizonyították rátermettségüket.

A PTE TTK Földrajzi Intézet Prinz Gyula díjának kitüntetettjei a 2017. évben

A professzori fokozat díjazottja:

Dövényi Zoltán a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1973-ban szerzett történelem-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet. Az MTA Földtudományi Kutatóintézet békéscsabai csoportjában Tóth József irányításával tudományos munkatársként kezdett kutatni. A hallei Martin Luther Egyetemen végzett tevékenységét kandidátusi fokozat megszerzésével zárta 1984-ben. 1988-tól Humboldt-ösztöndíjas volt a müncheni Ludwig-Maximillian Egyetemen. 1991-től a Föld-rajztudományi Kutatóintézet Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Osztályának vezetőjeként dolgozott. Dövényi Zoltán a német-magyar geográfus kapcsolatok egyik megalapozója, tanítványai, kollégái mindmáig sokat profitálnak ebből a kapcsolatrendszerből.1991-től a Janus Pannonius Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, ahol 1995-ben habili-tált. 1999-től a PTE Földrajzi Intézet egyetemi tanára, 2005-2010 között igazgatója. 2010-től Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktoriskolájának vezetője, ahol működése elmúlt másfél évti-zedében közel hetvenen védték meg sikerrel tudományos értekezésüket, míg közvetlenül hét dok-torandusz munkáját segítette a fokozatszerzésig. 2003-ban akadémiai doktori fokozatot szerzett a munkanélküliség és foglalkoztatottság német-magyar területi dimenzióit taglaló disszertációjával. Több hazai és külföldi társaság tagja, a településföldrajz, a migrációföldrajz és a szociálgeográfia területén elismert publikációs tevékenysége mellett szakmai tevékenységéből kiemelendő szer-kesztői és lektori munkája. Eddigi pályafutása során több mint háromszáz tanulmányt közölt, ebből kettő monográfia, 14 szerkesztett könyv, hetvennél több folyóiratcikk, amelyekre 1400-at megha-ladó hivatkozást dokumentál az MTMT. 2005-től 2011-ig az MTA Földtudományi Komplex Tudo-mányos Bizottságának, jelenleg a Társadalomföldrajzi Tudományos bizottságának elnöke.

Az ifjúsági fokozat díjazottja:

Kiss Kinga egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem történelem szakán, azon belül régé-szet szakirányon kezdte meg 2006-ban. Geoinformatikai, térképészeti irányultsága miatt 2009-ben a Természettudományi Kar Földrajz BSc szakán folytatta tanulmányait. 2014-ben geográfus mes-terszakon végzett geoinformatika szakirányú képzéssel kiegészítve. Tanulmányai alatt több kitün-tetésben részesült: 2013-ban a Nemzeti Kiválóság Program keretében az Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjat, majd ugyanebben az évben a Köztársasági ösztöndíjat nyerte el. 2014-ben az OTDK-n 2. helyezést ért el a Fizika - Földrajz - Matematika szekció geoinformatika tagozatában „A telepü-lések mentőkiérési adatainak meghatározása térinformatikai módszerekkel" című dolgozatával.

Doktoranduszként folyamatosan végzett oktatási tevékenységet. A földrajzi és geoinformatikai is-mereteit számos kutatási területen kamatoztatta, így a tájökológiai térképezéshez és elemzéshez kapcsolódó nyílt forrású térinformatikai módszerek alkalmazásában, valamint a bagolyköpet és csapdázási adatokon alapuló kisemlős-monitorozás térinformatikai adatbázisának elkészítésében és elemzésében. 9 magyar és 3 idegen nyelvű publikációja van, jelenleg a Földrajzi és Földtudomá-nyi Intézet tanársegédeként dolgozik.

Képünk illusztráció.

Forrás: Pécsi Tudomyányegyetem - Fotó: pixabay.com